மூடு

சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநிலைமாற்ற அமைச்சகத்தால் மருத்துவகழிவுகள் மேலாண்மைவிதியானது, 28 மார்ச் 2016 அன்றுஅறிவிக்கப்பட்டது.