மூடு

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சார்ந்தவிவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் நவீனவிவசாயம் குறித்தகண்காட்சி நடைபெற்றது.