மூடு

வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்

வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்

வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்

22/10/2019 24/10/2019 பார்க்க (875 KB)