மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் –15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

வட்டார பஞ்சாய்த்து
வ.எண் வட்டாரத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1. ஆத்தூர் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 198 KB)
2. வத்தலக்குண்டு (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 228 KB)
3. திண்டுக்கல் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
4. குஜிலியம்பாறை (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
5. கொடைக்கானல் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
6. நத்தம் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
7. நிலக்கோட்டை (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
8. ஒட்டன்சத்திரம் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
9. பழனி (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
10. ரெட்டியார்சத்திரம் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 2 MB)
11. சானார்பட்டி (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
12. தொப்பம்பட்டி (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 2 MB)
13. வடமதுரை (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 1 MB)
14. வேடசந்தூர் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
கிராம பஞ்சாயத்து
வ.எண் வட்டாரத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1. ஆத்தூர் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
2. வத்தலக்குண்டு (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 2 MB)
3. திண்டுக்கல் (PDF 2 MB) (PDF 2 MB) (PDF 3 MB)
4. குஜிலியம்பாறை (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
5. கொடைக்கானல் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
6. நத்தம் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
7. நிலக்கோட்டை (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
8. ஒட்டன்சத்திரம் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
9. பழனி (PDF 2 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
10. ரெட்டியார்சத்திரம் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
11. சானார்பட்டி (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
12. தொப்பம்பட்டி (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
13. வடமதுரை (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)
14. வேடசந்தூர் (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB)