மூடு

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2022

Special Summary Revision – 2022

SSR 2022 – Forms 9,10,11 & 11A As on 29.11.2021
SNo. Assembly Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A
1. 127 Palani View (PDF ) View (PDF ) View (PDF ) View (PDF )
2. 128 Oddanchatram View (PDF ) View (PDF ) View (PDF ) View (PDF )
3. 129 Athoor View (PDF ) View (PDF ) View (PDF ) View (PDF )
4. 130 Nilakkottai View (PDF ) View (PDF ) View (PDF ) View (PDF )
5. 131 Natham View (PDF ) View (PDF ) View (PDF ) View (PDF )
6. 132 Dindigul View (PDF ) View (PDF ) View (PDF ) View (PDF )
7. 133 Vedasandur View (PDF ) View (PDF ) View (PDF ) View (PDF )