மூடு

வளர்ச்சித்துறை நிர்வாகம்

 

ஊரக வளர்ச்சி
வரிசை எண் பெயர் விவரங்கள்
1. வட்டாரம் 14 [PDF 24 KB]
2. கிராம ஊராட்சிகள் 306 [PDF 65 KB]
3. பேரூராட்சிகள் 23 [PDF 27 KB]