மூடு

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

  • கட்டணம் செலுத்துதல்
  • புகார்கள்
  • உங்கள் இணைப்பு எண் அறிதல்
  • விகித கணக்கீடு

மேலும் பல…

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம், திண்டுக்கல்
இடம், இருப்பிடம் : மெங்கில்ஸ் ரோடு,திண்டுக்கல் | மாநகரம் : திண்டுக்கல்