மூடு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

LOCATION AND HYDRAULIC DETAILS OF TANKS UNDER THE CONTROL OF MANJALAR BASIN DIVISION, PERIYAKULAM.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/06/2019

LOCATION AND HYDRAULIC DETAILS OF TANKS UNDER THE CONTROL OF MANJALAR BASIN DIVISION, PERIYAKULAM.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் முதன் முறையாக வாக்களிக்க உள்ள இளம் வாக்காளர்களிடம் 100 சதவீதம் வாக்களிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் (QR Quiz) ஆன் லைன் வினாடி-வினா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/04/2019

நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் முதன் முறையாக வாக்களிக்க உள்ள இளம் வாக்காளர்களிடம் 100 சதவீதம் வாக்களிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் (QR Quiz) ஆன் லைன் வினாடி-வினா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

மேலும் பல