மூடு

தேர்தல் பிரிவு


Claims and Objections received SSR-2021

Election Commission of India (ECI) Quarterly Magazines:

எனது வாக்கு முக்கியமானது (My Vote Matters), June-September 2019, Vol 1.3
எனது வாக்கு முக்கியமானது (My Vote Matters), January 2020, Vol 1.4